Juridisch advies nodig? bel 020-6240931 of mail naar kaouass@kaouassadvocatuur.nl

Sociale zekerheid

Onder de term Sociale verzekeringen en voorzieningen vallen de uitkeringen die van (semi-) overheidswege worden verstrekt. U kunt hierbij denken aan de bijstand (op basis van de WWB), WW, ZW, WAO, WIA (de opvolger van de WAO), AKW en AOW. Uitkerende instanties zijn onder andere de gemeenten (bijstandsuitkeringen), UWV (WW, ZW, WAO en WIA), de Sociale VerzekeringsBank (AKW en AOW) maar ook Zorgkantoor in verband met de pgb. Bij de toekenning of verstrekking van een uitkering kunnen vele problemen ontstaan. Wanneer u een uitkering aanvraagt kan de uitkerende instantie weigeren om die aan u toe te kennen. Die weigering kan gebaseerd zijn op een reden waar u zich niet in kunt vinden. Ook is het mogelijk dat de uitkerende instantie plotseling, bijvoorbeeld na een herkeuring voor de WIA of WAO, besluit de lopende uitkering te herzien, te stoppen en/of reeds uitbetaalde gelden van u terugvordert omdat bijvoorbeeld gesteld wordt dat u zich niet aan de inlichtingenplicht hebt gehouden.

Wat kunt u doen wanneer u het niet eens bent met een dergelijke beslissing?
Beslissingen van uitkerende instanties, zoals de gemeentelijke sociale dienst en UWV, zijn (mede) gebaseerd op de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Via deze wet kunt u bezwaar maken tegen een dergelijke beslissing bij de instanties zelf, die naar aanleiding van dat bezwaar de beslissing heroverwegen en uiteindelijk een beslissing op bezwaar produceren waarin uw bezwaar gegrond of ongegrond wordt verklaard. Tegen een voor u negatieve beslissing op bezwaar kunt u beroep instellen bij de rechtbank. Aangezien de Awb geen verplichte procesvertegenwoordiging vereist, kan iedere burger dus zijn eigen procedure voeren.

Omdat de specifieke wetgeving dermate ingewikkeld is en continu verandert is het toch verstandig bij een advocaat advies in te winnen en u in een bezwaar- of beroeps procedure te laten bijstaan door een professional. Een juridische leek heeft immers geen idee welke juridisch relevante argumenten naar voren kunnen worden gebracht om aan te geven dat een beslissing niet in stand kan blijven.
Kaouassadvocatuur kan u deskundig adviseren en bijstaan. Mocht u onze bijstand wensen in dergelijke zaken bedenk dan dat een beslissing van de uitkerende instantie binnen zes weken na dagtekening van die beslissing aangevochten moet worden. Uitleg over deze termijn staat ook meestal vermeld onderaan de beslissing van deze instanties. Dit zijn zogenoemde fatale termijnen. Wanneer u te laat bent (ook al is het maar één dag) kunt u geen (bezwaar)procedure meer starten. Wacht daarom niet te lang met het raadplegen van een advocaat.

Kantoor

Kaouass Advocatuur

Oostenburgervoorstraat 90

1018 MR Amsterdam

Tel: 020-624 09 31

Fax: 020-320 2552

E-mail: kaouass@kaouassadvocatuur.nl