Juridisch advies nodig? bel 020-6240931 of mail naar kaouass@kaouassadvocatuur.nl

Kosten

Wat zullen uw kosten zijn?

Toevoeging (pro deo)
Het inschakelen van een advocaat brengt kosten met zich mee. Voor veel mensen is het niet mogelijk alle kosten zelf te dragen. De overheid voorziet daarom in gefinancierde rechtsbijstand. Vroeger werd wel gesproken over een pro deo advocaat. Tegenwoordig spreken we over een toegevoegde advocaat of, nog korter, toevoeging. Om in aanmerking te komen voor toevoeging moet het inkomen en het vermogen van de cliënt (en de eventuele samenwonende partner) bekeken worden. De Raad voor Rechtsbijstand, de overheidsinstantie die is aangewezen om de toevoegingsaanvragen te beoordelen, stelt aan de hand van belastinggegevens vast of u recht hebt op een toevoeging en zo ja, de hoogte van de te betalen eigen bijdrage.

Niet alle zaken komen voor een toevoeging in aanmerking.

De Raad voor Rechtsbijstand gaat in 2015 uit van de belastinggegevens over 2013 (niet over 2014 want dat jaar is nog niet definitief vastgesteld door de belastingdienst). Per 1 januari 2015 hanteert de Raad als maximaal verzamelinkomen een bedrag van € 36.400,-- (gehuwden, geregistreerde partners, personen die duurzaam een gezamenlijke huishouding voeren met een partner (samenwonenden) en eenoudergezinnen) of € 25.800,-- (alleenstaanden). Is uw verzamelinkomen hoger, dan komt u niet in aanmerking voor toevoeging van een advocaat of mediator.
De kosten komen dan volledig voor uw eigen rekening. Is uw inkomen lager dan de bedragen hierboven dan neemt de overheid (een deel van) de kosten van rechtsbijstand of de mediator voor haar rekening. U betaalt in het algemeen een eigen bijdrage. Door middel van een doorverwijzing van het juridisch loket kunt u tegenwoordig een korting krijgen op de te betalen eigen bijdrage.

Doordat de fiscale gegevens van 2013 worden gehanteerd bij de bepaling van recht op toevoeging en vaststelling van de eigen bijdrage is het mogelijk dat uw actuele inkomen beduidend lager is dan dat in 2013, bijvoorbeeld omdat u werkloos bent geraakt of doordat u bent gescheiden en geen partner meer hebt. In dat geval is het mogelijk om binnen zes weken na de afwijzing van de toevoegingsaanvraag (of bij een toewijzing maar met een bepaling van een te hoge eigen bijdrage) een verzoek te doen tot peiljaarverlegging. Met een speciaal formulier (en bewijs van uw gedaalde inkomen) verzoekt u de Raad dan uw actuele gegevens te gebruiken in plaats van die met betrekking tot 2013. Uw advocaat adviseert u daarover en kan u behulpzaam zijn met het invullen van het formulier. Uw advocaat stuurt het formulier namens u weer op aan de Raad zodat deze een nieuwe beslissing kan nemen. Voor nadere informatie over toevoegingen zie de website van de Raad voor Rechtsbijstand: www.rvr.org.

Uw advocaat zal bij de aanvaarding van uw opdracht bekijken wat uw draagkracht is en inschatten of u in aanmerking kunt komen voor een door de overheid gefinancierde rechtsbijstand. Bedenk wel dat de Raad voor Rechtsbijstand de uiteindelijke beslissing neemt over de aanvraag en niet uw advocaat. In het geval u in aanmerking komt voor de gefinancierde rechtsbijstand en de advocaat niet bereid is om daarvan gebruik te maken, zullen afspraken gemaakt worden over de financiële regeling.

Betalende cliënten
Mocht u niet in aanmerking komen voor gefinancierde rechtsbijstand, of uw advocaat wenst daarvan geen gebruik te maken, dan maakt uw advocaat bij de aanvaarding van uw opdracht duidelijke schriftelijke afspraken met u over het te hanteren uurtarief, de wijze van declareren en, voor zover nodig, de betalingstermijnen.
Het uurtarief is mede afhankelijk van de aard en het belang van de zaak. Het honorarium ligt op ons kantoor tussen €120,00 en €200,00 excl. BTW per uur. Gewoonlijk sturen wij u bij het begin van onze werkzaamheden een voorschotnota. Bij de einddeclaratie wordt een urenspecificatie bijgevoegd zodat u duidelijk inzicht heeft in de opbouw van de declaratie.

 

Kantoor

Kaouass Advocatuur

Oostenburgervoorstraat 90

1018 MR Amsterdam

Tel: 020-624 09 31

Fax: 020-320 2552

E-mail: kaouass@kaouassadvocatuur.nl